Marcin Orocz

do ludzi i projektów podchodzi z serduchem

CEO | 2006 – obecnie

Doradca i konsultant ds. optymalizacji procesów biznesowych i wzrostów sprzedaży, hartownik, lider, mówca motywacyjny, konferansjer.

Buduje zespoły, które tworzą działające rozwiązania. Hartuję liderów by radzili sobie z burzam zmian, przez które muszą przeprowadzić swoich ludzi. Uczę jak w trudnych i zmiennych warunkach utrzymywać równowagę i poszerzać swoją strefę komfortu.

Sukces firm tkwi w wykorzystaniu danych i wyzwalaniu potencjału w ludziach. Pełnił różne funkcje w globalnych organizacjach: od stanowisk związanych z zarządzaniem IT po zarządzanie sprzedażą i omnichannel. Pełnomocnik Zarządów do spraw cyfrowej transformacji. Prezes odnoszących sukcesy firm technologicznych. 

Od zawsze wykorzystywał zwinne metodyki pracy do uwalniania mocy nowoczesnych technologii w organizacjach. Wdrażał systemy ERP, CRM i największe platformy e-commerce w Polsce. Pozostaje na bieżąco w obszarze technologii, aby wykorzystywać machine learning czy sztuczną inteligencję do zwiększania sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych w pozostałych obszarach operacyjnych firm.

Tworzy zespoły, które biorą odpowiedzialność za rezultaty projektu. Rekrutuje talenty z całej Europy i tworzy projekty szkoleniowe, które pomagają pracownikom sprawnie budować procesy i produkty, które będą generowały wartość dla firm przez najbliższe lata.

Marcin wiele wymaga od siebie i „hartuje” innych, aby byli gotowi zmierzyć się z sytuacjami kryzysowymi. Jednocześnie jest świetnym mentorem i wnosi odpowiednią dawkę pozytywnej energii do pracy. 

Od ponad 15 lat pracuje zdalnie z zespołami rozproszonymi, wspierając kilka projektów jednocześnie. Nie boi się mówić prawdy i pokazuje ryzyka i korzyści, które wnoszą technologia i nowe inicjatywy do firm.

Moje silne strony według „Testu Gallupa” CliftonStrengths (mediator)| Myers-Briggs INFJ (rzecznik) | Samiec Sigma 🐺😜


Marcin believes that the success of companies lies in leveraging data and unlocking the potential of their people. He has held various roles in global organizations, ranging from IT management to sales and omnichannel management. He has served as a digital transformation delegate to executive boards and has been the CEOs of successful technology companies.

Throughout his career, Marcin has consistently employed agile methodologies to unleash the power of modern technologies within organizations. He has implemented ERP, CRM, and major e-commerce platforms in Poland. He stays up to date with the latest technological advancements, utilizing machine learning and artificial intelligence to enhance sales and optimize business processes across different operational areas.

Marcin forms teams that take ownership of project outcomes. He recruits talents from across Europe and designs training programs that enable employees to efficiently build processes and products that generate long-term value for companies.

Marcin sets high standards for himself and „toughens” others to be prepared for crisis situations. At the same time, he is an excellent mentor, injecting a positive energy into his work.

For over 15 years, Marcin has been working remotely with distributed teams, supporting multiple projects simultaneously. He is not afraid to speak the truth and highlights the risks and benefits that technology and new initiatives bring to companies.

W skrócie

  • Wykorzystuje zwinne metodologie do budowania przewagi konkurencyjnej
  • Trzymając się strategii małych kroków i małych zwycięstw, bierze odpowiedzialność za budowanie sukcesu organizacji
  • Cyfrowa transformacja i wykorzystanie technologii w połączeniu z efektywnymi procesami, a to wszystko, z zaangażowaniem i dobrze przygotowaną kadrą liderów. Podejście holistyczne to podstawa działania Marcina
  • Mentor i nauczyciel liderów biznesu
  • Ludzkie podejście do biznesu, z naciskiem na różnorodność i wykorzystanie potencjału osób w zespole, w drodze do zrealizowaniu zamierzonych celów

Obserwuj Marcina na: